Aiatehnika rent ja teenused

Rendi info

Eraisikutel on rentimiseks vajalik esitada isikuttõendav dokument (pass, juhiluba või ID kaart). Nendest dokumentidest teeme koopia ning sõlmime rendilepingu. Vajadusel tuleb tasuda tagatisraha.

Firmadel on rentimiseks vajalik esitada volitus koos garantiikirjaga isikute suhtes, kes on volitatud seadmeid rentima. Volitatud isik peab seadme rentimiseks esitama isikuttõendava dokumendi. Vajadusel tuleb tasuda tagatisraha.

RENDILEPINGU TINGIMUSED:

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Pooled juhinduvad heatahte tavadest, käesolevast lepingust ja teistest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.2. Käesolev leping jõustub allakirjutamise momendist.

1.3. Käesoleva lepinguga annab rendileandja kui renditava vara valdaja rentnikule vara ajutiseks kasutamiseks tasu eest lepingus ettenähtud tingimustel ja tähtajal.

1.4. Rentnik garanteerib renditud vara säilimise, sihipärase kasutamise ja tagastamise lepingus ettenähtud tähtajal.

II. LEPIKGU OBJEKT

2.1. Käesoleva lepingu objektiks on rendileandja omanduses olevad seadmed ja tööriistad vastavalt käesoleva lepingu p. 2.2.

2.2. Lepingu objekt ehk renditava vara väärtus on uue toote soetus väärtus (uue toote hind, hankekulud koos transpordikuludega).

III. LEPINGU TÄHTAEG

3.1. Lepingu tähtaeg algab alates lepingu sõlmimise päevast kuni lepingujärgse arve või arvete täieliku tasumiseni.

IV. POOLTE KOHUSTUSED

4.1. Rendileandja kohustub:

4.1.1. lepingu objektiks olevad varad rentnikule üle andma lepingu sõlmimise päeval või lepingu kehtivuse jooksul.

4.1.2. selgitama vara kasutamise eeskirju.

4.1.3. tõendama rentnikule, et rendile antavad varad on tehniliselt korras ja töötavad.

4.2. Rentnik kohustub:

4.2.1. kasutama rendile võetud vara heaperemehelikult ja vastavuses vara kasutamise otstarbega ning jälgima tuleohutuse ja ohutustehnika nõudeid.

4.2.2. hoidma renditud vara korras, tegema jooksvat hooldust, remonti oma vahendite arvelt ja vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.

4.2.3. võimaldama rendiandjal kontrollida rendile antud kasutamist.

4.2.4. tagastama lepingu lõpetamisel vara rendiandjale samas seisundis, milles ta selle sai, arvestades normaalset kulumist. Määrdunud ja puhastamata tööriista tagastamisel on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult puhastustasu kuni 200eur

4.2.5. hüvitama rendileandjale rentniku käsutuses, vastavalt käesoleva lepingu p. 2.2. rikutud ja hävinud vara maksumuse,

4.2.6. tasuma rendileandjale renti vastavalt hinnakirjale ja esitatud arvetele,

4.2.7. tasuma rendileandja poole esitatud arved sularahas ( firmad, kellel on koostööleping, võivad tasuda ka ülekandega 5 päeva jooksul)arvestades nende kättesaamisest. Arvete tasumise tähtaegadest mitte kinnipidamisel tasub rentnik leppetrahvi 1% tasumata summast päevas,

4.2.8. mitte andma renditud vara allrendile või ühelgi muul viisil kolmandale osapoolele, ilma eelneva kirjaliku kokkulepptea.

V. POOLTE ÕIGUSED

5.1. Rendileandjal on õigus:

5.1.1. kontrollida rendile antud vara sihipärast kasutamist, selle säilimist või hooldamist ning teha rentnikule rikkumiste kõrvaldamiseks kohustuslikke ettekirjutisi,

5.1.2. rendileandjal on õigus koheselt tagasi võtta välja renditud tööriistad, tellingud või muud mehhanismid, kui rentnik ei ole õigeaegselt tasunud rendi vahearved või kui rentnik oma tegevusega silmnähtavalt kahjustab renditavat vara.

5.2. Rentnikul on õigus:

5.2.1. teha rendileandja kirjalikul loal muudatusi renditud vara koosseisus ja väärtuses,

5.2.2. nõuda rendileandja loal renditud varadele tehtud paranduste hüvitamist pärast lepingu lõppemist,

5.2.3. nõuda rendi väljavahetamist juhul, kui lepingus ettenähtud vara kasutamise tingimused või vara seisund on oluliselt halvenenud temast mitteolenevatel põhjustel.

VI. POOLTE VASTUTUS

6.1. pooled kannavad täielikku varalist vastutust käesoleva lepingu tingimuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele lepingupoolele tekitatud kahju eest selle kahju ulatuses.

6.2. Kõik rentniku poolt tasumata arved ja leppetrahv kuuluvad rentnikult sissenõudmisele täitevbüroo kaudu.

6.3. Koos seadmete ja tööriistade väljastamisega väljastatakse ka tööriistade ja mehhanismide kasutamise ja töökaitse juhend ning viiakse läbi konkreetse tööriista kasutamise instruktaaz. Antud kaotamisest või mittetutvumisest tulenevate probleemide ja õnnetuste eest rendileandja ei vastuta.

VII. FORCE MAJEURE

7.1. lepingu mittetäitmise põhjusel, mida on tekitatud force majeure, loetakse vabandavaks tingimusel, et pooled rakendavad jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed selle lepingu täitmiseks.

7.2. Force majeure all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel kontroll puudub, s.h. tulekahju, loodusõnnetused, sõda, embargo, rahvarahutused.

7.2.1. see säte ei vabasta lepingupooli jõupingutuste rakendamisest selliste põhjuste kõrvaldamiseks ning pooled peavad oma lepinguliste kohuste täitmist jätkama koheselt peale takistuste kõrvaldamist.

VIII LEPINGU MUUTUMINE JA LÕPETAMINE

8.1. Käesoleva lepingu pooli võib muuta üksnes poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.

8.2. Käesoleva lepingu lõpetamine toimub poolte kirjaliku kokkuleppe alusel.

8.3. Rendileandjal on õigus käesolev leping lõpetada teatada sellest rentnikule 3 ( kolm) päeva ette, kui rentnik:

8.3.1. kasutab vara vastuolus lepinguga või vara otstarbega,

8.3.2. tahtlikult või ettevaatamatult halvendab vara seisundit,

8.3.3. ei ole 10 (kümme) päeva jooksul tasumise tähtaja möödumise päevast arvates.

8.4. rentnikul on õigus nõuda lepingu lõpetamist, kui:

8.4.1. renditud vara osutub kasutuskõlbmatuks asjaolude tõttu, mille eest rentnik ei vastuta.

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris, millestest mõlemad osapooled omavad võrdset juriidilist jõudu ja milledest üks on rendileandjal, teine rentnikul.

IX KLIENDI ANDMETE TÖÖTLEMINE

Käesolevad sätted võimaldavad klientide andmete töötlemist AS-i Krediidiinfo poolt isikuandmete kaitse seaduse § 12 sätestatud õiguslikel alustel.

Klient nõustub tema poolt avaldatud järgmiste isikuandmete: kliendi isikukood, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ning summa, edastamisega

AS-ile Krediidiinfo ning lubab loetletud andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil AS-i Krediidiinfo hallatavas maksehäirete registris.

AS-ile Krediidiinfo Kliendi andmete edastamise õigus tekib, kui Kliendil on täitmata käesolevast lepingust tulenev rahaline kohustus.

Kliendi andmete AS-i Krediidiinfo poolt töötlemise tingimustest edastamise alustest ja ulatusest saate lähemat teavet veebilehelt www.krediidiinfo.ee.

Klient saab tema kohta AS-i Krediidiinfo poolt töödeldavate isikuandmetega tutvuda veebilehelwww.krediidiinfo.ee.

Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete muutmist, täpsustamist ja nende töötlemise lõpetamist vastavalt isikuandmete kaitse seadusele pärast võlgnevuse likvideerimist.

Sitemap